Quản lí chất lượng nước nuôi tôm trên cát

 

Tôm sú Penaeus monodon còn có tên gọi thông thường là tôm sú sắt, tôm cỏ, tôm giang, tôm he... Tên thương mại là Tiger prawn, Black tiger shrimp… vòng đời của tôm sú có thể chia làm 6 thời kì:
  1. QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC NUOÂI TOÂM SUÙ TREÂN CAÙT I/ GIÔÙI THIEÄU VEÀ TOÂM SUÙ. Toâm suù Penaeus monodon coøn coù teân thöôøng goïi laø toâm suù saét, toâm coû, toâm giang, toâm he… Teân thöông maïi laø Tiger prawn, Black tiger shrimp… Voøng ñôøi cuûa toâm suù coù theå chia laøm 6 thôøi kì: Tröùng, phoâi, aáu truøng, aáu nieân, thieáu nieân, tröôûng thaønh. Voøng ñôøi cuûa toâm suù Penaeus monodon Tröùng ñöôïc thuï tinh vaø baét ñaàu phaân caét thaønh caùc giai ñoaïn 4, 8, 16, 32, 64 teá baøo, tieán tôùi giai ñoaïn phoâi daâu, phoâi Nauplius roài trôû thaønh Nauplii, thôøi kyø phoâi naøy chieám khoaûng 14 giôø. Thôøi kì aáu truøng bao goàm: -Saùu giai ñoaïn Nauplii : khoaûng 48 giôø
  2. -Ba giai ñoaïn Zoea : khoaûng 4 – 5 ngaøy -Ba giai ñoaïn Mysis : khoaûng 4 – 5 ngaøy
  3. Thôøi kyø naøy aáu truøng soáng ôû ngoaøi khôi. Tieáp theo laø giai ñoaïn haäu aáu truøng laø quaù trình di cö töø bieån khôi vaøo caùc vuøng ven bôø coù ñoä maën thaáp hôn, thöôøng laø cöûa soâng. Vaøo thôøi kyø aáu nieân, toâm suù baét ñaàu chuyeån sang soáng ñaùy, bôi baèng chaân bôi vaø boø baèng chaân boø. Caùc cô quan phaùt trieån töông ñoái hoaøn thieän. Toâm thieáu nieân laø thôøi kyø coù theå phaân bieät ñöôïc toâm ñöïc vaø toâm caùi. Toâm caùi lôùn nhanh hôn toâm ñöïc nhöng möùc ñoä khoâng nhieàu. Chuùng coù khaû naêng giao vó laàn ñaàu vaø tìm ñöôøng di chuyeån ra baõi ñeû ôû vuøng bieån khôi. Toâm suù tröôûng thaønh seõ böôùc sang giai ñoaïn thaønh thuïc sinh duïc. Toâm caùi mang tröùng thöôøng chæ baét gaëp ôû khôi xa, ôû ñoä saâu töø 20 – 70 m nöôùc. Toâm suù laø loaøi giaùp xaùc neân chuùng phaùt trieån vaø taêng troïng thoâng qua caùc chu kyø loät xaùc. Trong quaù trình loät xaùc toâm haàu nhö giaûm aên vaø raát nhaïy caûm vôùi moâi tröôøng nöôùc. Chuùng chæ sinh tröôûng toát khi ñieàu kieän moâi tröôøng phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm sinh hoïc vaø phaûi luoân oån ñònh. Vì vaäy vieäc tìm hieåu, theo doõi caùc yeáu toá moâi tröôøng, bieát ñöôïc dieãn bieán ñeå töø ñoù coù nhöõng taùc ñoäng kó thuaät ñieàu khieån vaø taïo ra moâi tröôøng thuaän lôïi phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm sinh hoïc cuûa toâm nuoâi laø moät vieäc laøm heát söùc caàn thieát. Ñaëc bieät laø ñoái vôùi nuoâi toâm suù treân caùt thì quaù trình naøy caàn phaûi thöïc hieän moät caùch thöôøng xuyeân vaø nghieâm ngaët. II/ QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC. 1/ CAÙC THOÂNG SOÁ VEÀ CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC.
  4. Thoâng Soá Moâi Giôùi Haïn Toái Giôùi Haïn Chòu Thôøi Gian Kieåm Tröôøng Ao Nuoâi Öu Ñöïng Tra 2 laàn/ ngaøy 0 0 0 0 Nhieät Ñoä 27 C-33 C 22 C-35 C Saùng 6-7h Chieàu 15-16h Ño haøng ngaøy Ñoä saâu Lôùn hôn 1m 0,8m - 1,6m vaøo moãi buoåi saùng 2 laàn/ ngaøy PH Nöôùc 7,5-8,5 7-9 Saùng 6-7h Chieàu 15-16h PH Ñaùy 6,5-7,5 4-9 3 ngaøy/ laàn 2 laàn/
    Giá: 10K


Hãy chia sẻ để ghi nhớ đường dẫn tài liệu và được cảm ơn (like).
Captcha
Để tải tài liệu, bạn cần kiên nhẫn thực hiên 3 bước sau: 1- Nhấn nút Dowload bên dưới; 2- Không rời khỏi màn hình chờ; 3- Nhập chính xác mã bảo vệ (không enter).

Vui lòng điền thông tin của bạn để tải tài liệu
(Ưu tiên sđt của Viettel hoặc Mobifone)

Họ và tên:
Số điện thoại:
Vui lòng chờ 10 giây, một tin nhắn chứa mã số xác thực OTP sẽ được gởi đến số điện thoại của ban. Hãy nhập mã OPT đó vào ô bên dưới để xác nhận việc download tài liệu.

Mã xác thực (OTP) của tôi là.


Ý kiến bạn đọc
Người phản hồi Minh ngày Wednesday, April 13, 2016 2:42 AM
tai lieu hay qua
Người phản hồi tuan ngày Wednesday, April 13, 2016 2:44 AM
Rat co ich cho de tai minh dang can, hay
Người phản hồi Lam ngày Wednesday, April 13, 2016 2:57 AM
Rất tuyệt
Người phản hồi Mai HA ngày Wednesday, April 13, 2016 3:07 AM
Hay hay qua, lam sao de tai duoc
Người phản hồi Thanh Hoa ngày Wednesday, April 13, 2016 3:17 AM
Tai lieu nay ahy qua, minh rat thich
Người phản hồi Lê Hữu Hà ngày Wednesday, April 13, 2016 3:43 AM
Tai lieu hay, rat day du
Người phản hồi Phong Bất Bình ngày Wednesday, April 13, 2016 3:47 AM
Cam on Admin, tai lieu rat day du
Người phản hồi nonghoc08 ngày Wednesday, April 13, 2016 3:48 AM
lam sao de doi tu pdf qua word day Admin oi, giup minh voi, tai lieu rat dung voi yeu cau minh
Người phản hồi Dũng ngày Wednesday, April 13, 2016 4:50 AM
Tài liệu rất đầy đủ
Người phản hồi Đức 0928551122 ngày Wednesday, April 13, 2016 8:32 AM
Minh da download duoc tài liệu, cảm ơn Admin nhiu

Viết bình luận của bạn
Name:
E-mail:
Lời bình:
Insert Cancel

Tìm tài liệu

Trồng rau đậu, hoa màu


Cây làm thuốc, con làm thuốc

Rau hoa quả làm thuốc (Thảo dược)


Nước tưới và tưới nước

Tưới nước và tiết kiệm nước tưới

Bảo quản, chế biến sau thu hoạchNÔNG HỌC TRÊN FACEBOOK
HÃY KẾT NỐI VỚI NÔNG HỌC
Giỏ hàng

Bạn chưa bỏ gì vào giỏ hàng

Lịch sử hóa đơn

GIÁ NÔNG SẢN
Lợn hơi
55,000/Kg
Điều hạt thô
26,000/Kg
Đường Biên Hoà (loại xuất khẩu)
21,000/Kg
Muối hạt
5,500/Kg
Muối iốt
6,000/Kg
Gà Tam Hoàng hơi
72,000/Kg
Gà Công nghiệp hơi
45,000/Kg
Thịt nạc đùi bò
220,000/Kg
Thịt bò thăn
260,000/Kg
Thịt lợn đùi
85,000/Kg
Thịt nạc
95,000/Kg
Trứng vịt
34,000/Kg
Trứng gà công nghiệp
25,000/Kg
Vừng vàng loại 1
65,000/Kg
Đậu đen loại 1
50,000/Kg

Xem giá các mặt hàng khácXem giá các mặt hàng khác

Top 5 Ecommerce Platforms To Build A Website Store In 2021
by SmartOSC Zoho
Thực Hư Chuyện Tinycat99 Lừa Đảo? Có Nên Tin Tưởng Nhà Cái Tinycat99?
by nguyenbich
Điểm cung cấp trực tiếp Máy lạnh giấu trần MITSU HEAVY nối gió giá hữu nghị
by maylanhvinhphat
Kim cương 5 ly có giá bao nhiêu? 5 ly là bao nhiêu carat?
by duyhung1123456
Chọn ổ nhẫn kim cương đẹp - Những cách chọn ổ nhẫn hảo hạng
by duyhung1123456
HOA LAN BÍ KÍP

Hoa Lan Bí Kíp #79
Chiêu số 79: Tưới sau khi thay chậu đươc hai đến ba tuần. Không tưới cũng là cách kích thích rễ mau ra.theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #46
Chiêu số 46: Quan trọng nhất vẫn là thoáng khí vì sẽ gỉảm thiểu bệnh tật gây ra vì tưới quá nhiều, hay vì quá nóng hay quá ẩm. Nên kiếm một cái quạt nhỏ cho những cây để trong nhà.theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #58
Chiêu số 58: Dùng xà-phòng nước hiệu Peppermint oil& castille (có bán tại cửa hàng thực phẩm) làm chất chống sâu bọ thật an toàn và hữu hiệu. Pha 1 thìa cà-phê vào 1 quart (¼ gallon hay 1 lít) nước trong bình xịt tay và xịt vào chỗ bị sâu bọ cắn cho đến khi tận diệt. Hữu hiệu nhất đối với sâu bọ thân mềm.theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #12
Chiêu số 12: Rệp nhện (Spider mite) rất sợ mùi dầu khuynh diệp (Eucalyptus). Hãy bẻ vài cành khuynh diệp treo vào cây lan hoặc dùng dầu thấm vào bông gòn và để vào chậu lan. Rệp nhện sẽ biến mất.theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #7
Chiêu số 7: Từ từ mua lan, không nên mua một lúc nhiều cây quá, hãy trồng thử một năm xem mình yêu thích lan tới mức độ nào.theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #27
Chiêu số 27: Nên hứng nước mưa để tưới cho lan trong khi nước máy làm đọng muối vào cây.theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #9
Chiêu số 9: Nên tập nhớ tên khoa học của lan, sau này sẽ giúp ích chúng ta rất nhiều khi lựa chọn cây lai.theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #12
Chiêu số 12: Rệp nhện (Spider mite) rất sợ mùi dầu khuynh diệp (Eucalyptus). Hãy bẻ vài cành khuynh diệp treo vào cây lan hoặc dùng dầu thấm vào bông gòn và để vào chậu lan. Rệp nhện sẽ biến mất.theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #28
Chiêu số 28: Bạn đừng bao giờ tưới quá nhiều nước cho cây mà chỉ nên tưới nhiều lần cho cây mà thôi.theo hoalanvietnam.org

Hoa Lan Bí Kíp #13
Chiêu số 13: Cây lan có đốm, chấm hay sọc đen, nâu chưa chắc là đã bị vi rút, nhiểm trùng hay nấm nếu cây non vẫn xanh tốt.theo hoalanvietnam.org

chợ nông sản

Hãy khám phá chức năng mới của chúng tôi: tạo gian hàng, đăng sản phẩm để rao bán trực tuyến một cách miễn phí.

Cơ hội để bạn mở rộng kinh doanh, tìm kiếm đối tác và tăng doanh số nhanh nhất.

Bạn cũng đang kinh doanh trong lĩnh vực nông sản?

Tham gia ngay

KỸ THUẬT THỦY SẢN

Kỹ thuật nuôi tômKỹ thuật nuôi cá


Các chuyên đề khác

Video clip nông nghiệp, thủy sản
Hỏi - đáp, thảo luận
Tin tức về các kỹ thuật mới
Các cơ quan khuyến nông - ngư
Các cơ sở đào tạo & nghiên cứu
Sách, giáo trình và website

WEBSITE LIÊN KẾT