Cưỡi ngựa xem hoa,
Qua cầu rút ván,
Đè đầu cưỡi cổ,
Ném đá giấu tay,
Ăn cháo đá bát,
Thọc gậy bánh xe,
Gắp lửa bỏ tay người,
Ngậm máu phun người,
Thừa gió bẻ măng,
Thừa nước đục thả câu,
Tát nước theo mưa,
Theo đóm ăn tàn,
Theo voi ăn bã mía,
Bắt cá hai tay,
Lên voi xuống chó